- Birleşmiş Milletler Türk Derneği Tüzüğü PDF Yazdır e-Posta
Hakkımızda
 alt
 
 

I. BÖLÜM: SUNUŞ

 

Kuruluş: Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Tüzüğünün 4. maddesinde adları ve sanları yazılı, hepsi de aramızdan ayrılmış bulunan, değerli beş Türk düşünürü tarafından, 1946 yılında kurulmuştur.

Aynı yıl, aynı amaçla, 20 ülkede kurulmuş olan öteki derneklerle bir araya gelerek, “Birleşmiş Milletler Dernekleri Dünya Federasyonu”nu kurmuşlardır. Derneğimiz de Federasyon’un kurucu üyeleri arasındadır. Federasyon’un merkezi İsviçre’de, Cenevre kentindedir.

Derneğimiz 1984 yılında, 38. çalışma yılına girmiştir. Dernek çalışmalarını üç ana kolda, aralıksız sürdürmektedir:

1) Halka dönük çalışmalar yapmak,

2) Devlete yardımcı çalışmalar yapmak,

3) Türk ulusunun, uluslararası çıkarlarını savunmak.

DERNEK TÜZÜĞÜ VE YASAL YETKİLER

Bilindiği üzere, 2098 sayılı yeni Dernekler Yasası 4 Ekim 1983 günü kabul edilmiş ve 7 Ekim 1983 gün ve 18184 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Geçici 1. maddesi, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan derneklere, en çok altı ay içinde, durumlarını bu yasa hükümlerine uydurmak yükümlülüğünü getirmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu, sözkonusu yasa gereğini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmış ve 24 Aralık 1983 gün, 164/39-2 sayılı kararı ile Tüzüğün yeni biçimini kabul ederek, yasal işlemlerin tamamlanmasını kararlaştırmış ve 28 Ocak 1984 günü toplanan Olağan Genel Kurul toplantısına sunarak, Genel Kurulun onayını almıştır.

Öte yandan, 2098 sayılı yasanın 65. maddesinde yer alan, Derneğimiz’in adının başında bulunan “TÜRK ” sözcüğünün kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun gerekli kararının, 10 Ocak 1974 gün ve 7/7710 sayılı yazı ile alınmış olduğunu,

Ayrıca aynı yasanın 11.12. ve 43. maddeleriyle ,”…yurt dışındaki faaliyetler ve yabancı dernek ve kuruluşlar ile ilişkiler…” konusundaki, yasa gereği olan işlemleri, daha önce yerine getirdiğini ve bununla ilgili iznin Bakanlar Kurulunun 31.1.1975 tarihli, 7/9395 sayılı Kararnamesiyle verilmiş olduğunu,

Derneğimiz için önemli ve değerli bir nitelik olan “Birleşmiş Milletler Türk Derneği’nin Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılması kararının da, Bakanlar Kurulunca, 16.4.1979 gün ve 7/17417 sayı ile alındığını, burada belirtmeyi gerekli görmüştür.

II.BÖLÜM: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

           

Madde 1- “Birleşmiş Milletler Türk Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi yoktur. 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 2- Derneğin amacı, Birleşmiş Milletler düşünce ve ülküsünü halka yaymak, Birleşmiş Milletler ilkelerinin gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda, Türk ulusunun yararlarını savunma ve sağlamayı desteklemektir.

 

Madde 3- Dernek, amaçlarına ulaşabilmek için her türlü yayın araçlarından yararlanır. Kültür ve eğitim kurumları ile işbirliği yapar. Toplantı, tören, konferans, seminer ve sempozyum, vb. düzenler. Olanakları elverdiği ölçüde, ödüller verir.

Kurucu üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Dernekleri Dünya Federasyonu ve dost ülkelerin eş dernekleriyle ilişkiler kurarak, Birleşmiş Milletler Kuruluşunun ana ilkelerine ve Türk ulusunun yararlarına aykırı görüşleri, bilimsel yollardan çürütmeğe çalışır.

 

DERNEĞİN İLK KURULUŞU VE KURUCULARI

Madde 4- Dernek 1946 yılında kurulmuş olup kurucu üyeleri şunlardır:

1-Profesör Cemil BİLSEL, Samsun Milletvekili, Cebeci Cad. Çelik Apt. No:8 Yenişehir/ANKARA,

2-Profesör Ahmet Şükrü ESMER, İstanbul Milletvekili, Kızılırmak Sk. No:16 Yenişehir/ANKARA,

3-Hazım Atıf KUYUCAK, Zonguldak Milletvekili, Çankaya Cad.Kınacı Apt. Yenişehir/ANKRA

4-Şinasi DEVRİM, Zonguldak Milletvekili, Bilge Sk. No:5 Yenişehir/ANKARA

5-Abdülhak Şinasi HİSAR, Dışişleri Bakanlığı Müşavirlerinden, Uçar Sk. No:24 Yenişehir/ANKARA

ÜYELİK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Madde 5- Derneklere üye olma özelliğini taşıyan ve en az iki üyenin önerdiği kişi Derneğe üye olabilir. Üyelik ödentisi, yıllık olarak o yılın vergilendirilmiş en az aylık ücretinin altmışta birine en yakın tamsayı büyüklüğünde Türk lirasıdır.

Giriş ödentisi, yıllık ödentinin beş katıdır.

a) Üyeler dilediklerinde Dernek üyeliğinden ayrılabilirler.

b) Dernek Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunan üye, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilir. Çıkarılan üye Genel Kurul’a itiraz edebilir. En son kararı Genel Kurul verir.

c) Adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle ilişki kurulamayan ve;

ç) Yıllık üyelik ödentilerini, üstüste iki yıl ödemeyen üyelerin Dernek üyelikleri sona ermiş sayılır.

d) c ve ç bentlerindeki nedenlerle üyelikleri düşenler, eski ödenti borçlarını ödemek, adreslerini yenilemek koşuluyla ve Yönetim Kurulu Kararıyla, Derneğe yeniden üye olabilirler.

e) Gençlik Kolu üyeleri aday üye niteliğindedir. Tüzükteki koşullar oluştuğunda, Yönetim Kurulu Kararıyla üye olabilirler.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 6- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek organlarına üye seçerler ve seçilirler. Dernek yayınlarından parasız yararlanırlar. Dernekçe düzenlenen toplantı ve törenlere katılırlar.

DERNEĞİN ORGAN VE ÖRGÜTLERİ

Madde 7- Derneğin başlıca organları:

a)      Genel Kurul,

b)      Yönetim Kurulu,

c)      Denetleme Kurulu,

d)     Onur Kurulu’dur.

Bunların dışında, Yönetim Kurulu kararıyla, çeşitli konularda, sürekli ya da geçici olarak, örgütler kurulabilir. Bu örgütlerin çalışma alanları ve koşulları Yönetim Kurulunca saptanır.       

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ        

Madde 8- Genel Kurul, derneğin Bütçesiyle Derneğin çalışmaları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceler ve karara bağlar.

Dernek üye sayısının artırılması ve çalışmaların genişletilip geliştirilmesi yollarını araştırır ve Dernek çalışmalarını planlar, çalışmalarla ilgili genel ilkeleri belirler.

Dernek Başkanını, Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur Kurulları’nun asıl ve yedek üyelerini, gizli oyla, seçer.

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcutların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verir. Derneğin, uluslararası ilişki ve çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara girmeye ve çıkmaya ve bunların çalışmalarına katılmaya karar verir.

Yönetim Kurulunun ya da Dernek üyelerinin, en az beşte birinin yazılı istemi üzerine; Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Dernek Tüzüğünde değişiklik yapar.

Mevzuatta ve dernek Tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen öteki görevleri yerine getirir.

Derneğin feshine karar vermek yetkisi de Genel Kurulundur.

GENEL KURULUN KURULUŞU VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 9- Genel Kurul, dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Genel Kurul, her üç yılda bir, Nisan ayı içinde, Ankara’da olağan toplantısını yapar.

Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun ya da üyelerden beşte birinin görecekleri gereksinim üzerine ve yazılı olarak belirtilmesiyle Genel Kurul, Olağanüstü olarak ta, toplanır.

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılım hakkı bulunan üyelerin çizelgesini önceden düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi içeren yazının yerel bir gazetede çıkarılması ya da üyelere posta ya da bilgisayar ortamında gönderilmesiyle, toplantıya çağırılır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bu duyuruda belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri belirtilerek, toplantı duyurusunun yapıldığı kez üyelere duyurulur.

İkinci toplantının, erteleme gününden itibaren, en geç, altı ay içinde yapılması zorunludur.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantıda çoğunluk sağlandığı takdirde durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Daha sonra, toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazman seçilir. Toplantıyı başkan yönetir. Toplantının tutanağını başkan ve yazmanlar imza ederek Yönetim Kuruluna teslim ederler.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az, onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda, tüzük değişikliği ve Derneğin feshinden başka bütün konularda kararlar,  toplantıda bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ise üçte ikisinin oyu ile alınır.

YÖNETİM KURULU

 

Madde 10- Yönetim Kurulu Derneğin yürütme organıdır. Derneği temsil eder. Genel Kurul kararlarını uygular. Günlük işleri yürütür. Tüzük değişiklikleri için Genel Kurula öneride bulunur. Genel Kurul toplantısının gününü ve gündemini belirler, Genel Kurulu toplantıya çağırır. Derneğin gelir ve gider hesaplarıyla ilgili işlemlerini düzenler ve bütçeyi hazırlar, Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca, gizli oyla seçilir. Dernek Başkanı dışında 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 5 yedek üyesini de Genel kurul gizli oyla seçer.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyelerinden birisini Asbaşkanlığa, birini Genel Sekreterliğe, birini Genel Sekreter Yardımcılığına, birini Saymanlığa, birini de Yayın İşleri Danışmanlığına seçer.

Yönetim Kurulu, yaz ayları dışında, her ayın ilk günlerinde, Başkanın çağrısı üzerine toplanır, gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Başkan gerekli gördükçe Yönetim Kurulu daha sık olarak da toplantıya çağırılabilir.

DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 11- Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

Asbaşkan, Dernek Başkanının yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı durumlarda Dernek Başkanlığı görevini yapar.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Dernek çalışmalarında Dernek Başkanına yardımcı olurlar, Dernek yazışmalarını düzenli bir biçimde yürütürler. Dosyaların ve defterlerin düzgün olarak tutulmasını sağlarlar.

Sayman, Derneğin gelir ve gider işlerine bakar. Hesapların düzenli olarak tutulmasını sağlar. Bütçeyi hazırlar ve Dernek Bütçesinin Genel Kurulun onayına uygun olarak gerçekleşmesine çalışır.

Yayın İşleri Danışmanı, Derneğin yayın çalışmalarının planlanmasında ve gerçekleşmesinde Başkana ve Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

ONURSAL BAŞKAN

Madde 12- Derneğin başkanlığını yapmış kişilerle, derneğe maddi ve manevi önemli yardımlarda bulunmuş, Dernek çalışmalarına emek ve katkılarıyla destek olmuş kimselere, Yönetim Kurulunca, “Dernek Onursal Başkanlığı” sanı verilebilir. Yönetim Kurulunun bu kararı ilk Genel Kurul Toplantısında bilgiye sunulur.

Onursal Dernek Başkanları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Dernek çalışmalarında, Onursal Başkanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır.

DENETLEME VE ONUR KURULLARI

 

Madde 13- İçdenetim Yöntemleri

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda asil üyeler, aralarından birini başkan seçerler.

Denetleme Kurulu, en az yılda bir Dernek hesaplarını denetler ve öteki işlemleri inceler. Denetleme sonuçlarını bir yazanakla Yönetim Kurulu Başkanına ve toplandığında Genel Kurula sunar.

b) Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda asil üyeler aralarından birini başkan seçerler.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulundan kendisine gönderilen dosyaları inceler ve aldığı karar ile birlikte yeniden Yönetim Kuruluna iletir.

GELİRLER

Madde 14- Derneğin gelirleri, üyelerinin verdikleri yıllık ödentilerden, devletin ve kamu kuruluşlarının yardımlarından, Dernek yayınlarının satışından ve yasaların olanak verdiği öteki yardım ve bağışlardan oluşur. Başkan ve Yönetim Kurulu, Dernek adına, Dernekler Yasasının yasaklamadığı bağışları kabule yetkilidir. Dernek Yönetim Kurulu Kararıyla yazılı biçimde borç alabilir.

HARCAMALAR

Madde 15- Yönetim Kurulu, Dernek Bütçesinin bölüm ve maddeleri arasında aktarmalar yapabilir.
Derneğin nakit ve taşınabilir değerleri, devlet bankalarındaki özel hesaplarında tutulur. Harcamalar, Başkan ya da Asbaşkan ile Sayman’ın birlikte imzaladıkları çekle yapılır.

ÜCRETLER VE YOLLUKLAR

Madde 16- Dernek Merkezindeki görevlilere, Yönetim Kurulunca uygun görülecek tutarda ücret, temizlik, bakım ve yol giderleri ödenir.

Başka il ya da ülkelerdeki toplantılara, Derneği temsil etmek üzere gönderilecek kimselere, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerçek giderleri ödenir. Gerçek giderlerin saptanmasında, yurt dışına gönderilen kamu görevlilerine verilen döviz ödemelerine uygulanan resmî ölçüler gözönünde tutulur.

Bunlar dışında, Dernek Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine hiç bir ücret ödemesi yapılmaz.

Dernekçe yayımlanacak yıllık, armağan vb. telif ve çeviri yapıtlarda yazıları yayımlananlara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayım Yönetmeliğindeki ölçülere uygun olarak telif veya çeviri ücreti ödenir.

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 17- Dernekte; Karar defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt Defterleri noter onaylı olarak tutulur.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 18- Derneğin feshi durumunda varlığı Kızılay’a, kitaplık ve arşivi de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesine geçer.

 

GENÇLİK KOLU KURALLARI

Madde 1: Birleşmiş Milletler Türk Derneği Tüzüğü

Aşağıda belirtilen bu kurallar Birleşmiş Milletler Türk Derneği (BM Türk Derneği) Tüzüğü’nün 7. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Bu kurallar BM Türk Derneği Tüzüğü 7. Maddesi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

BM Türk Derneği Tüzüğü ve BM Türk Derneği Gençlik Kolu Kuralları arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunda BM Türk Derneği Tüzüğü ölçü alınacaktır.

 

Madde 2: BM Türk Derneği’nde Gençlik Kolu

BM Türk Derneği Gençlik Kolu, BM Türk Derneği’nin gençlik topluluğudur. BM Türk Derneği’nin içsel bir yapısıdır. Gençlik Kolu, bütçe ve projeler konularında karaları BM Türk Derneği Yönetim Kurulu gözetiminde kendisi alır.

Gençlik Kolu, gençleri birleştiren, yabancı BM Gençlik Dernekleri ve Gençlik Kolları’yla ortaklaşa çalışmalarla gençlerin etkinliklerine destek veren ve katılımı arttırmak için yeni etkinlikler ortaya koyan bir topluluktur.

 

Madde 3: BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nun Görevleri

BM Türk Derneği Gençlik Kolu, BM Türk Derneği’ne bilinçli ve bilgili üyeler kazandırmayı amaçlar.

BM Türk Derneği Gençlik Kolu Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerini somutlaştıran, ve belirli konularda bilincin artmasını sağlayarak gençlik etkinliklerini geliştiren ve güçlendiren bir topluluktur.

Bunlar “BM Türk Derneği Gençlik Projeleri” adı altında ortaya konan projelerdir. BM Türk Derneği Gençlik Kolu, gençlik sivil toplum örgütlerini ve diğer gençlik temsilciliklerini BM’de Türkiye’yi temsil etme ve başka olanaklarından haberdar eder. Bunların yanısıra, BM Türk Derneği Gençlik Kolu diğer yabancı BM Gençlik Dernekleri ve Gençlik Kolları’yla ortaklaşa çalışarak bilgi ve deneyimleri paylaşmayı teşvik eder.

 

Madde 4: BM Türk Derneği Gençlik Kolu Organları

Gençlik Kolu organları Olağan Kurul ve Düzenleme Kurulu’ndan oluşmaktadır.

 

Madde 5: Üyelik ve Sorumluluklar

26 yaşın altındaki herkes, BM Türk Derneği  Gençlik Kolu üyesi bir kişi tarafından önerilmek koşuluyla BM Türk Derneği Gençlik Kolu’na üye olabilir. Ancak BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nun hiçbir üyesi  BM Türk Derneği’nin asil üyesi değildir. Gençlik Kolu üyeleri 26 yaşına girdikten sonra BM Türk Derneği Yönetim Kurulu onayıyla BM Türk Derneği asil üyesi olabilirler.

Gençlik Kolu üyelik ödentisi 10 TL’dir.

a)BM Türk Derneği Gençlik Kolu üyesi isterse üyelikten çıkabilir. Böyle bir durumda üyenin ödemiş olduğu ödenti geri ödenmez.

b)Dernek Tüzüğü’ne aykırı tutum ve davranışlar sergileyen üyeler Düzenleme Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Böyle bir durumda üyenin ödemiş olduğu ödenti geri ödenmez.

Üyelik aşağıdaki kurallar doğrultusunda sona erdirilir;

c)Üyeye kendisinden kaynaklanan bir sorundan ötürü hiçbir şekilde ulaşılamıyorsa,

d)2 yıl üst üste ödentisini ödemiyorsa,

e)C ve d fıkrasından ötürü üyeliği düşen kişiler Düzenleme Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde birikmiş bütün ödentilerini ödeme koşuluyla yeniden üye olurlar.

f) Düzenlenen toplantı ve etkinliklerin toplamda 2 tanesine katılmayıp, katılamamalarına ilişkin bildirilmiş geçerli bir mazereti olmayan üyelere uyarı verilir. Bu üyeler 2 kez uyarı aldıkları takdirde üyelikleri düşürülür.

 

Madde 6: Olağan Kurul

BM Türk Derneği Gençlik Kolu Olağan Kurullu, yılda bir yapılır.

Olağan Kurulda her gençlik Kolu üyesi bir oy hakkına sahiptir.

Olağan Kurulda amaçlananlar;

a)BM Türk Derneği Gençlik Kolu Projelerini düzenlemek,

b)Projelerle ilgili olarak kişilerle doğrudan deneyim ve görüşleri paylaşmak,

c) Düzenleme Kurulu üyeleri seçimleri,

Seçimlere adaylıklarını koyabilecek kişilerin kıstasları:

         a) Bir aktif çalışma dönemi boyunca (Eylül-Ocak veya Ocak-Haziran) yapılan etkinlik, toplantıların %90’ına katılmış olmak. (Bu katılım kişinin toplantı tutanaklarında isminin geçtiği toplantıların toplam yapılan toplantı ve etkinlik sayısına oranıyla hesaplanır.
         b) Bir yabancı dili çok iyi bilmek.

Seçimlerin şekli:

        a) Kıstaslara uyan ve adaylığını koymak isteyen kişiler seçim çağrısı yapıldığı süreden seçim gününe kadar adaylılarını açıklamak ve kişilere kendilerini tanıtabilmek adına web-sitesindeki forumu ve dernek ofisini kullanabilirler.
        b) Seçimlerde görevlendirilmek üzere bir seçim kâtibi seçilir. Seçim kâtibi seçim günü bu görevi üstlenmek isteyen kişinin oylamasının ardından göreve başlar. Seçim kâtibinin sorumlulukları:

a.       Oy sayımından mesuldür.

b.      Oy kullanamaz.

c.       İmza karşılığı seçmenlerin oy kullanmasını sağlayacaktır.

d.      Sonuçları açıklama görevi kendisindedir.

e.      Seçim tutanağını hazırlayıp, Gençlik Kolu dosyasına koymak ve Dernek yönetimine bildirmekle görevlidir.

f.        İtiraz olması durumunda; yeterli sayıda kişinin itirazını değerlendirerek seçimleri yenileyebilir.

                 c) Gizli oylamayla öncelikle başkanlık makamı için adaylar oylanır. Ardından seçilen başkanın kalan makamlara önerdiği kişiler gizli oylamayla seçilir. Oylama yapılan seçimlerde belirlenen makamlarda en çok oyu alan kişiler Düzenleme Kurulu’na olarak seçilir. (Düzenleme Kurulu’nda görev paylaşımı için Madde 7, Bent 4)

Her üyenin bir kez oy kullanma hakkı vardır.

d) Düzenleme Kurulu etkinlik raporlarını değerlendirmek,

e) BM Türk Gençlik Kolu Kuralları’na değişiklik önermek,

 

Madde 7: Düzenleme Kurulu

(1)     Düzenleme Kurulu’nun görevi BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nu yönetmektir. Gençlik Kolu’nun düzenleyeceği etkinlikleri kararlaştırır. Gençlik Kolu üye sayısının artırılması ve denetlenmesi yollarını belirler.

(2)     Düzenleme Kurulu en az 3 (başkan, başkan yardımcısı, sayman), en çok 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri 26 yaşın altında olmalıdır. 25 yaşını aşmamış her üye yeniden kurula seçilebilir. Kurulun herhangi bir üyesi 26 yaşına girdiğinde görevi sona erer.

(3)     Kurul üyeleri Olağan Kurul’da seçilir. Görevleri seçildikleri süre boyunca veya 26 yaşına kadar devam eder.

(4)     Düzenleme Kurulu kendi arasında 1 yıllığına bir Başkan, başkan yardımcısı, sayman, proje sorumlusu ve halkla ilişkiler sorumlusu seçer. Bu kişiler daha önce de seçilmiş olabilir.

i)                     Başkanın görevi Düzenleme Kurulu’nu yönetmektir. Başkan BM Türk Derneği Yönetim Kurulu’na düzenli olarak rapor sunar.

ii)                   Başkan yardımcısı, başkan görevine geçici olarak devam edemediği zamanlarda onun yerini alır. Başkanın başkanlıktan çekilmesi durumunda Düzenleme Kurulu yeni bir başkan seçene kadar geçici olarak başkanlığa vekâlet eder. Her toplantıda tartışılan ve kararlaştırılan konuların kaydını tutar.

iii)                  Sayman resmi olarak bütçe ve maliye konularından sorumludur. Her türlü mali hareketin kaydını tutar ve Gençlik Kolu başkanına BM Türk Derneği Yönetim Kurulu’na sunması için rapor hazırlar.

iv)                  Halkla ilişkiler sorumlusu üyelik, her türlü reklam ve tanıtım konularıyla ilgilenir.

v)                    Proje sorumlusu proje koordinatörleriyle birlikte çalışır. BM Türk Derneği Gençlik Kolu Projelerinin takvimlerini hazırlar.

(5)     Düzenleme Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Diğer bütün bağlantılar internet ve telefon üzerinden de yapılabilir.

(6)     Düzenleme Kurulu’ndaki her üyenin bir oy hakkı vardır.

(7)     Düzenleme Kurulu’nun herhangi bir üyesinin görevden çekilmesi veya görevinin sona ermesi durumunda, üyenin yaptığı resmi başvurudan en geç 1 gün sonra boşalan pozisyona 1 hafta sürecek adaylık çağrısı yapılır. Düzenleme Kurulu için aranan kıstasları sağlayan herkes bu pozisyona başvurabilir. 1 hafta sonunda eğer katılım sağlanabilirse Dernekte, eğer olanak yoksa internet ortamında oyalama yapılır. Adaylık çağrısının yapıldığı süre zarfında hiçbir adaylık talebi olmazsa Düzenleme Kurulu işleyen 1 haftanın sonunda istifa eden kişinin görevini devralacak üyeyi kendisi teklif götürerek belirler.

(8)     Düzenleme Kurulu Proje koordinatörleri kadar etkin çalışmak durumundadırlar.

 

Madde 8: Proje Koordinatörleri

Her BM Türk Derneği Gençlik Kolu Projesi’nin bir proje koordinatörü vardır. Bu kişi projenin yürütülmesini sağlar. Bu görev şunları kapsar;

a)       proje için finansal kaynak bulmak,

b)       proje için gönüllü çalışacak kişiler bulmak

c)       koordinasyonu sağlamak

d)       yapılan her hareketin belgelendirilmesini sağlamak

Proje koordinatörü bazı görevleri projede yer alanlara dağıtabilir; ama genel sorumluluk ve eşgüdüm ondadır.

Proje koordinatörleri Projelerden sorumlu Düzenleme Kurulu üyesine düzenli olarak rapor sunar ve projeleri BM Türk Derneği ve BMDDF’ye (WFUNA) yakın yürütür.

Bütün proje koordinatörleri BM Türk Derneği ve başka dış kaynaklarla projelerle ilgili görüşebilir.

 

Madde 9: BM Türk Derneği Yönetim Kurulu’nda Temsil

BM Türk Derneği Gençlik Kolu, BM Türk Derneği Yönetim Kurulu’nda Düzenleme Kurulu başkanı tarafından temsil edilir. Başkanın katılamaması halinde başkan yardımcısı bu görevi geçici olarak devralır.

 

Madde 10: Uluslararası Platformlarda Temsil

BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nun her üyesi uluslararası platformlarda temsil olanakları için başvurma hakkına sahiptirler. Düzenleme Kurulu BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nu, gençlik kolunun resmen çağrıldığı veya BM Türk Derneği’nin uygun bulduğu platformlarda temsil edebilmek için başvuranların uygunluğunu belirler (Başkanın bu tür temsillere katılmasının onaylanması bu işlemin dışındadır).

Başkanın katılamaması söz konusu olduğunda başkanın yerine kimin katılacağı Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nun hiçbir üye dernek veya gençlik kolundan maddi yardım (kalma, yol ücretleri, v.b.) talep edemez.

 

Madde 11 : Mali Konular

Gençlik Kolu’nun mali kararları Düzenleme Kurulu tarafından alınır. Sayman bütün mali konulardan sorumludur.

Bütün giderler BM Türk Derneği Gençlik Kolu Kurallarına ve BM Türk Derneği Tüzüğü’ne uygun olmak zorundadır.

Düzenleme Kurulu yıllık olarak BM Türk Derneği Yönetim Kurulu’na rapor sunar.

 

Madde 12: BM Türk Derneği Gençlik Kolu Kuralları’nda Değişiklik

BM Türk Derneği Gençlik Kolu Kuralları olağan kurulda hazır bulunan ve oylayan çoğunluğun üçte ikisiyle (2/3) değiştirebilir.

 

 
 
 
Design by Design & Hosted